18. Ok­to­ber 2020, 15:30 — 17:00, Stiftskirche

Bol­schoi Don Ko­sa­ken — VERSCHOBEN!

Sonn­tag, 18. Ok­to­ber 2020 — VERSCHOBEN!

Neu­er Ter­min: 03. Juni 2021 — De­tails wer­den noch be­kannt gegeben!

 

 

15:30 Uhr, Stiftskirche

Prof. Pet­ja Houd­ja­kov und sei­ne Bol­schoi Don Kosaken

Ti­ckets
VVK € 18.–/AK € 20.–