Ví­tá­me vás v klá­š­teře Zwettl 

Klá­š­ter byl za­ložen roku 1138 Had­ma­rem z Kuen­rin­gu. Jak bylo pro řád ty­pické, zří­di­li mniši z řádu cis­ter­ciá­ků bu­do­vu klá­š­te­ra na opuš­tě­ném mí­s­tě mimo město. 

Od 12. do začát­ku 13. sto­le­tí byl post­aven ka­pi­tulní sál a klá­š­ter. Její ne­jstarší čá­s­ti po­chá­ze­ly z románs­ké­ho ob­do­bí, což do­klá­da­jí kru­ho­vé ob­louky. Během stav­by doš­lo k proměně na styl go­tický, to je ne­jlé­pe vi­dět na špiča­tém tva­ru ob­lou­ku. Lava­to­ri­um (um­ý­vár­na mnichů) je po­važo­vá­no za jed­no z ne­j­krás­ně­jších děl rané go­tiky Rakouska. 

Ze 14. sto­le­tí po­chá­zí vrcholně go­tický kos­tel, ke kte­ré­mu byla přista­vě­na v ob­do­bí ba­ro­ka věž. Z ob­do­bí ba­ro­ka po­chá­zí také vzá­cná, vel­ko­lepá knihovna. 

Proh­líd­ka s au­dio­prů­vodcem v čes­kém ja­zy­ce začí­ná u kasy v ob­cho­dě se su­venýry. Proh­líd­ka vás vede ne­jstarší­mi pro­s­to­r­ami z doby románs­ké a zná­mou kří­žo­vou ces­tou s ka­pi­tulním sá­lem a lava­to­riem (um­ý­vár­nou mnichů), kde je mož­né do­bře sle­do­vat vý­voj od románs­ké­ho ke go­tické­mu stylu. 

Klá­š­ter je ob­klo­pen roz­sáhlý­mi zahr­ad­ami, kte­ré jsou volně pří­s­tup­né a zvou své ná­vš­těv­ní­ky ne­jen k pro­cház­kám, ale i k odpočinku. 

Kos­tel, klen­ot­nice a kni­hov­na jsou pří­s­tup­né pou­ze s proh­líd­ka­mi v ně­me­ckém ja­zy­ce. Češ­tí ná­vš­těv­ní­ci si mo­hou na po­klad­ně vy­pů­jčit tex­ty v čes­kém jazyce. 

Ná­vš­těv­ní doba: od 1. dub­na do 31. ří­j­na 2023

Au­dio­proh­líd­ky
- du­ben a ří­jen od 10.00 do 16.00 ho­din
- od květ­na září od 9.30 do 17.00 ho­din, pos­led­ní vst­up 45 mi­nut predem

Proh­líd­ky kni­hov­ny
- ne­dě­le a svát­ky v 11.00 ho­din a den­ne v 15:00; součá­s­tí této proh­líd­ky je i malá spe­ciální výsta­va „Cis­ter­capes“.

Proh­líd­ky kos­te­la a klen­ot­nice
- den­ně v 11.00 (mimo ne­dělí a svát­ků), 14.00 ho­din
- od kvě­ten do září o ne­dělích a svát­cích ješ­tě ve 12.30 hodin 

Vs­tup­né
- do­spělí: 12,50 €
- důchodci, sku­pi­nynad 20osob: 11,50 €
- ro­din­né vs­tup­né: 25,00 €
- děti: 6,50 €

Par­ko­viš­tě zdar­ma. Ob­chod se su­venýry, re­stau­race a kavárna. 

Zahr­a­dy klášteraZwettl

Zahr­a­dy klá­š­te­ra Zwettl jsou od­pra­dáv­na pro­s­torem kli­du, po­zo­ro­vá­ní, kochá­ní se a od­počin­ku. Mniši tady při­loži­li ruku k dílu a vyt­voři­li mís­ta, jež mají při­pomí­nat ráj. 

Od začát­ku 17. Sto­le­tí byly zahr­a­dy pos­tup­ně vy­ba­vo­vá­ny ar­chi­tek­to­nický­mi klen­o­ty a proměň­ova­ly se a upra­v­ova­ly vždy dle vkusu a po­třeb dané doby. V pos­led­ních le­tech se mniši roz­hod­li, že zahr­a­dy klá­š­te­ra Zwettl nově osá­zí pod­le his­to­rických před­loh a zvou tím­to všech­ny ná­vš­těv­ní­ky k zasta­vení a procházce. 

Kří­žo­vá zahrád­ka, kte­rou mo­hou ná­vš­těv­ní­ci vi­dět v rámci proh­líd­ky klá­š­te­ra, vná­ší svěží bar­vy do ar­chi­tek­tu­ry žu­l­o­vé šedi. Zá­ho­ny osá­ze­né pod­le Goe­tho­vy nauky o bar­vách sym­bo­li­zu­jí sedm dnů stvoření.

V kte­rou­ko­liv dobu volně pří­s­tup­né je nád­voří Lin­den­hof se starý­mi stro­my a nád­voří opatství Ab­tei­hof. V létě, když kve­tou ole­an­dry a na nád­voří přilé­tá bez­počet vlaš­to­vek, tady dýchá at­mos­fé­ra jižních zemí. V mnohých le­tech si zde do­kon­ce i pár čápů vyh­le­dá své hníz­do ve vz­dušných výškách. 

Před oranžé­rií se roz­pro­s­tí­rá horní Preláts­ká zahra­da, která je rov­něž pří­s­tup­ná ná­vš­těv­ní­kům. Zahra­da se před­vá­dí ve for­mách neo­ba­ro­ka a tvoří vst­up k tzv. Som­mer­stöckl, zdě­né­mu zahr­ad­ní­mu dom­ku, který byl pů­vod­ně vyhra­zen opa­to­vi a jeho hos­tům. Dnes tady vítá hos­ty klá­š­te­ra ka­vár­na. Dále smě­rem ke kos­te­lu se nachá­zí dolní Preláts­ká zahrada.

Te­r­aso­vé zahr­a­dy uza­ví­ra­jí jižní stra­nu klá­š­terní­ho kom­ple­xu a jsou dostup­né z nád­voří Lin­den­hof. Před ně­ko­li­ka lety byla nově za­lože­na Zahra­da sva­té Hil­de­gar­dy, Ma­riáns­ká zahra­da, Her­bá­ri­um, Zahra­da ži­vo­ta a do­kon­ce Ml­sací zahrada. 

K zahr­a­dám klá­š­te­ra pa­tří také ně­ko­lik užit­ko­vých zah­r­ad a klauz­urní zahr­a­dy. Tyto čá­s­ti jsou ste­jně jako dří­ve vyhra­ze­ny mnichům jako je­jich sou­kromý prostor. 

Od Ve­li­ko­n­oc do 31. ří­j­na se mo­hou ná­vš­těv­ní­ci pro­chá­zet roz­sáhlým zahr­ad­ním kom­ple­xem s au­dio­prů­vodcem, který je k dis­po­zi­ci v němčině, češ­tině a an­glič­tině. Začá­tek proh­líd­ky a po­klad­na se nachá­ze­jí v klá­š­terním obchodě.